Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding,behandeling en transactie tussen de Iris nail Salon
en een cliënt waarop Iris nail Salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard,
voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen nagelstudio

Iris nail Salon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van
goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
Iris nail Salon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties
van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee werkdagen
voorafgaande aan de afspraak aan Iris nail Salon melden. Indien de cliënt deze verplichting
niet of niet tijdig nakomt, mag Iris nail Salon het gehele honorarium voor de afgesproken
behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten
later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag Iris nail Salon de verloren tijd inkorten op de
behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

4. Betaling

Iris nail Salon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagelstudio.
De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Iris nail Salon vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de
ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de
aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling
de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5. Personeel in de studio

Iris nail Salon heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten
verrichten door medewerkers, indien Iris nail Salon dit voor een goede uitvoering van de behandeling
wenselijk oordeelt. De cliënt zal tot en met één jaar na de laatste behandeling in de nagelstudio
medewerkers van Iris nail Salon niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor
schriftelijke toestemming is gegeven door Iris nail Salon.

6. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Iris nail Salon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Iris nail Salon
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
Iris nail Salon neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op
een klantenkaart. Iris nail Salon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen
in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Iris nail Salon zal gegevens van de cliënt niet verkopen
of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

7. Geheimhouding

Iris nail Salon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien,
op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Iris nail Salon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid

Iris nail Salon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Iris nail Salon is
uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke
aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Iris nail Salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

9. Garantie

U heeft het zelf een beetje in de hand hoe mooi uw nagels blijven dus wees er zuinig op!

  • Ga bijvoorbeeld niet met agressieve(schoonmaak) middelen werken zonder handschoenen.
  • Ook als u in de tuin werkt doe dan handschoenen aan.
  • Maak geen frisdrankblikjes e.d. open met uw nagels.
  • Ga nooit zelf uw nagels vastplakken dit kan o.a. schimmelnagels veroorzaken, neem liever contact op met de salon zodat het kan worden opgelost.
  • Kunstnagels mag u nooit knippen, daardoor kunnen ze splijten of afbrokkelen, als u ze zelf korter wil maken gebruik dan een vijl die daarvoor bestemd is, deze zijn in onze salon verkrijgbaar (gelpolish niet vijlen of knippen).
  • Nagellak verwijder je altijd met een remover zonder aceton.

Bij Iris Nail Salon krijgt u één week (7 dagen) garantie, maar deze vervalt wanneer u het bovenstaande niet heeft opgevolgd of als u opzettelijk op uw nagels heeft zitten  bijten, er aan heeft zitten pulken of ze er zelf afgeweekt hebt. Zwangerschap, hormonale klachten, medicijngebruik, stress of een ziekte kunnen invloed hebben op de houdbaarheid van de nagels, ook hierop geldt geen garantie.

10. Beschadiging & diefstal

Iris nail Salon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Iris nail Salon meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk,
doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Iris nail Salon
en de behandelende stylist.

12. Nail art

Indien Iris nail Salon een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts
als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail artmotieven berust bij Iris nail Salon. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Iris nail Salon. Iris nail Salon mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

13. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.
Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Iris nail Salon
het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

14. Recht

Op elke overeenkomst tussen Iris nail Salon en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden,
is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

 

Privacy verklaring

Iris Nail Salon, gevestigd aan de Groene Kruisstraat 70, 6591GK Gennep, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.irisnailsalon.nl / www.nagelsalongennep.nl / www.nagelstudiogennep.nl en www.pedicuregennep.nl

Groene Kruisstraat 70
6591GK Gennep
+31612181285

Iris Rutten is de Functionaris Gegevensbescherming van Iris Nail Salon zij is te bereiken via nagelsalongennep@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Iris Nail Salon verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via nagelsalongennep@gmail.com , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Iris Nail Salon verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Het registreren van afspraken
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Administratieve doeleinden

Geautomatiseerde besluitvorming
Iris Nail Salon neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Iris Nail Salon) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Iris Nail Salon bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer u uw persoonlijke gegevens wilt verwijderen kan dat door een verzoek in te dienen via nagelsalongennep@gmail.com .

Delen van persoonsgegevens met derden
Iris Nail Salon verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Iris Nail Salon blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Iris Nail Salon gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt doen door een verzoek in te dienen via nagelsalongennep@gmail.com . Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar nagelsalongennep@gmail.com .

Iris Nail Salon zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Iris Nail Salon wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Iris Nail Salon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via nagelsalongennep@gmail.com .